Neteja de platges

foto platges 1

L'illa de Formentera té uns 69 km de costa del quals uns 25 km són platges. Ferrovial Servicios España realitza la neteja del litoral durant el període estival.
La neteja es pot realitzar amb mitjans manuals o mecànics. El servei inclou:

- La neteja manual dels accessos a les platges i a les zones on resulta complicat l'ús de maquinària o que per la seva fragilitat desaconsellin l'ús d'aquesta.

- El garbellat mecànic de l'arena i eliminació dels residus.

- El buidat de les papereres que trobem als accessos principals a les platges.

- La neteja de les platges de s'Espalmador.

La freqüència de la neteja de les platges s'adequa en intensitat a les necessitats; per tant, és més exhaustiva a la temporada d'estiu a causa de la major presència de visitants.
Els adjudicataris dels serveis de temporada en platges son els responsables de la neteja en els seus àmbits de prestació del servei.

Flux de residus

gestioresidus 5
Residus especials

Neteja viària

Parcs i Jardins

Recollida selectiva

Platges

Guia de Bones Pràctiques
Si tens dubtes, descarrega la guia on trobaràs tota la informació que necessites per mantenir Formentera neta.
Servei de recollida de voluminosos
logo consell
Web de Cespa