Serveis

El Consell Insular de Formentera és l'encarregat de gestionar els residus que es produeixen a l'illa, i mantenir nets els espais públics, per tal que els nostres residents i visitants puguin gaudir d'una millor qualitat de vida.
Perquè això sigui així, i comptant sempre amb la col·laboració necessària de la població es realitzen les següents tasques:
Per una banda la recollida de residus de les diferents fraccions: rebuig, paper i cartró, envasos i vidre. La recollida de la fracció rebuig es realitza amb una freqüència diària, en tant la resta varia en funció de la quantitat de residus que es generen.
Altre servei important és la neteja viària dels espais públics. Es realitzen neteges amb escombrat manual, mecànic o aiguabatre, cercant el sistema més adient en funció de les característiques del lloc.

El mateix succeeix al litoral, durant la temporada d'estiu es realitzen neteges manuals, garbellats i actuacions puntuals en moments que la platja ho requereixi, sempre des d'un punt de vista d'ús de l'espai i de la seva sostenibilitat.

Altres serveis a disposició dels ciutadans son la recollida a domicili de residus voluminosos (mobles, electrodomèstics, etc), que pel seu volum poden distorsionar la recollida ordinària de residus. El telèfon gratuït de recollida és el 900 102 656.

També formen part del conjunt de serveis el manteniment dels parcs i de les zones enjardinades de l'illa.

Pel residus especials que es generen a les llars i que requereixen un tractament específic per la seva composició, perillositat, volum, esta a disposició dels usuaris la deixalleria on es poden dipositar els següents residus: aerosols, bateries, envasos de pintures i barnisos, ferralla, fitosanitaris, fluorescents i bombetes, fustes, RAEE's, aparells informàtics, piles i acumuladors, porexpan (EPS), radiografies, tèxtil, tonners, etc.

Finalment si no es possible desplaçar-se al punt net, esta a disposició la deixalleria mòbil que acosta els serveis més habituals als nuclis de població de l'illa.

Flux de residus

gestioresidus 5
Residus especials

Neteja viària

Parcs i Jardins

Recollida selectiva

Platges

Guia de Bones Pràctiques
Si tens dubtes, descarrega la guia on trobaràs tota la informació que necessites per mantenir Formentera neta.
Servei de recollida de voluminosos
logo consell
Web de Cespa