Planta de transferència

Planta de Transferència de Formentera

La planta de transferència de residus de Formentera, es una instal·lació prevista al Decret 46/2001, de 30 de març, d’aprovació definitiva del Pla Director Sectorial per a la gestió de residus urbans d’Eivissa i Formentera (PDSGRUEF) . L’empresa explotadora és la Unió Temporal d’Empreses integrada per HERBUSA S.A., FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, URBASER S.A. Y CESPA S.A. (UTE GIREF) amb oficina a c. de Balears, 26-28 (Eivissa), telèfon 971 31 82 01, fax 971 19 35 29.

La Planta de Transferència de Residus se situa al Polígon 1, Parcel·la 5, de la illa de Formentera. Telèfon 971 41 02 02.

L'accés a la zona es realitza des d'un desviament existent en la Carretera PMV-820 – I de Sant Francesc a Cap de Barberia, a través d'un camí asfaltat limitat per paret pagesa.

La planta, segons projecte, ocupa una superfície d'uns 11.650 m2, en els quals es distribueixen els següents elements operatius:

- Àrea d'emmagatzematge formada per una nau de recepció de 800 m2 en la qual s'emmagatzemen, en diferents seccions, els residus sòlids urbans, el paper/cartró i els envasos i embalatges.

- Dos equips compactadores de Residus Sòlids Urbans i un per a ús compartit per a la compactació de paper/cartró i envasos i embalatges. La compactació de les diferents fraccions es fa, per descomptat, de manera diferenciada, sense que això pugui donar lloc a la compactació de residus impropis.

- Un centre de Recollida Selectiva per a les fraccions d'enderrocs, metalls, fusta, voluminosos, etc.

- Una caseta de control d'entrada i pesatge de vehicles. A la mateixa zona es disposa una bàscula per al control de pesos dels vehicles que accedeixen a la planta per descarregar residus

Consulta les dades de recollida a l’apartat corresponent.Dades estadístiques.
 
Planta transfe
 
 
Centre CAT

punts de recollida 3
Punt net

gestioresidus 6
Contenidors

punts de recollida 1
Planta transferència

gestioresidus 4
Estadístiques

gestioresidus 4
Guia de Bones Pràctiques
Si tens dubtes, descarrega la guia on trobaràs tota la informació que necessites per mantenir Formentera neta.
Servei de recollida de voluminosos
logo consell
Web de Cespa